دیجیفورت در نمایشگاه اینترسک ۲۰۲۴

شرکت دیجیفورت در نمایشگاه اینترسک ۲۰۲۴ دبی به عنوان اسپانسر نمایشگاه حضور داشت. در کنار نمایشگاه سمینار جوایز دیجیفورت نیز برگزار شد که از تمامی همکاران تجاری این شرکت تقدیر به عمل آمد.