سمینار آموزشی دیجیفورت – دبی ۲۰۲۰

روز بعد از اتمام نمایشگاه اینترسک دبی ۲۰۲۰، مدیران دیجیفورت برنامه‌ریزی یک برنامه آموزشی کامل را برای نمایندگان خود انجام دادند که این سمینار از ساعت ۹ صبح شروع و تا ۷ عصر ادامه داشت. برگزاری آزمون و ارائه گواهی نیز در پایان مراسم انجام شد.