راهکارهای اریس

پارکینگ هوشمند - اریس

پارکینگ هوشمند

راهکارهای پارکینگ هوشمند و تشخیص ظرفیت پارکینگ‌ها

دیجیفورت - اریس

نرم‌افزار دیجیفورت

نرم‌افزار مانیتورینگ، آنالیز، تشخیص چهره و پلاک خوان

کنترل تردد - اریس

کنترل تردد

راهکارها و سیستم‌های کنترل تردد پرسنل و خودروها

پلاک‌خوان - اریس

پلاک‌خوان

تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پلاک‌خوان

demo-attachment-44-Group-582
demo-attachment-45-Group-622
زنبیل خرید