دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه شریف

تمامی درهای این دانشکده توسط سیستمهای کنترل تردد اریس کنترل و مدیریت میگردد.

کلیه درهای این دانشکده اعم از کلاسها، اتاق اساتید، سمینار، سایت،‌کتابخانه و … مجهز به سیستم کنترل تردد گشته و مدیریت و برنامه‌ریزی تردد به بهترین نحو ممکن توسط تیم مدیریت اجرایی دانشکده صورت میپذیرد.

نیازهای مختلف نحوه تردد و باز و بسته شدن دربها و همچنین تنوع دسترسیهای مورد نیاز به این دربها، از جمله نیازهای کارفرما بود که با سیستم کنترل تردد اریس کامل برطرف شده و جای خوشحالی دارد که این سیستم به صورت کامل مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

راهکار اریس برای پروژه دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه شریف

بر اساس نیاز پروژه، اقدامات زیر در پروژه صورت گرفته است:

برای مشاهده لیست پروژه‌های برگزیده،‌ به صفحه پروژه‌ها مراجعه نمایید.

زنبیل خرید