تجمیع پارکینگ‌های استان قم از پروژه‌های خاص شرکت اریس میباشد که پارکینگ‌های استان در یک مرکز جمع‌آوری و یکپارچه شده‌اند.
پروژه‌های شرکت اریس

زنبیل خرید