تجمیع اطلاعات پارکینگ‌های هوشمند

برخی از سازمان‌ها یا مجتمع‌های تجاری دارای شعب و پارکینگ‌های مختلفی در سراسر شهر یا کشور میباشند. این کارفرماها نیاز دارند تا اطلاعات تمامی پارکینگ‌ها را در یک پرتال مشاهده نمایند و اطلاعات لحظه‌ای مورد نیاز خود را دریافت نمایند. شرکت اریس برای این کار راهکار مناسبی ارائه نموده است.