اخطاریه نهایی شرکت اریس درباره نرم‌افزار دیجیفورت

شرکت اریس با ثبت تمامی مجوزهای قانونی خود توانست حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار دیجیفورت را در ایران به کمک وزارت امور خارجه ایران و استرالیا و همچنین اتحادیه الکترونیک و صنایع حفاظتی در ایران ثبت نماید. لذا هرگونه خرید و فروش غیرقانونی این نرم‌افزار شامل پیگرد قانونی توسط این شرکت خواهد شد.