روش‌های پیاده‌سازی اتوماسیون پارکینگ

پیاده‌سازی اتوماسیون پارکینگ و سیستم محاسبه هزینه پارکینگ نیاز به دقت و نیازسنجی اساسی دارد. پارامترهایی مانند تعداد تردد، ساعات شلوغ، تعداد گیت ورودی و خروجی، روش‌های تسویه و پرداخت هزینه پارکینگ از عوامل اساسی و تاثیرگذار در انتخاب یک سیستم کارا میباشد.