با ما تماس بگیرید : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

پلاک خوان

سیستمها و تجهیزات پلاک خوان بر اساس نیازهای مختلف کارفرمایان، به چند دسته تقسیم میشوند. برخی جهت کنترل تردد خودروها از آن استفاده نموده، برخی برای ثبت تخلفات سرعت و چراغ های راهنمایی، برخی در ثبت پلاک های ورودی به پارکینگ و غیره. هر کدام از کاربردهای سیستم های پلاک خوان، نیاز به بستر نرم افزاری و سخت افزاری بسیار متفاوتی خواهد داشت تا بتوان این سیستم را به صورت کامل و بدون نقص راه اندازی نموده و بهره برداری کامل شود.

سیستمهای کنترل تردد بر اساس پلاک:

در این سیستمها مجوز ورود و خروج خودروها بر اساس پلاک صادر شده و عملکرد سریع این سیستمها از نکات اصلی طراحی آن میباشد. نرم افزارهای این سیستمها دارای قابلیت مدیریت و برنامه ریزی تردد و همچنین ارائه گزارشهای بسیار کاربردی هستند.

 

سیستمهای کنترل تردد ثبت تخلف:

  • تخلف سرعت
  • تخلف عبور از چراغ قرمز
  • تخلف گردش به راست یا چپ
  • ..

سیستمهای پلاک خوان پارکینگی:

در این سیستمها که بیشتر برای پارکینگهای عمومی کاربرد دارد، نرم افزار محاسبه هزینه توقف خودرو، بر اساس پلاک عمل می نماید.