با ما تماس بگیرید : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

دانشگاه مهندسی انرژی شریف

شرکت اریس مجری سیستم کنترل تردد دانشگاه شریف

دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه شریف

محل اجرای پروژه: تهران
برند: راسلر
 

راهکار اریس:

پیاده سازی کامل سیستم کنترل تردد در دانشگاه