با ما تماس بگیرید : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

دانشگاه باقرالعلوم

شرکت اریس مجری سیستمهای کنترل تردد دانشگاه باقرالعلوم

دانشگاه باقرالعلوم

محل اجرای پروژه: قم
برند: راسلر
 

راهکار اریس:

پیاده سازی جامع سیستم کنترل تردد پرسنل، اساتید و کارمندان در کل دانشگاه