با ما تماس بگیرید : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

سازمان آب و برق خوزستان

شرکت اریس مجری سیستم نظارت تصویری (دوربینهای شبکه و نرم افزار دیجیفورت) سازمان آب و برق اهواز

سازمان آب و برق خوزستان

محل اجرای پروژه: اهواز
برند: دیجیفورت و مسوا
 

راهکار اریس:

پیاده سازی کامل سیستم نظارت تصویری و نرم افزار مانیتورینگ دیجیفورت