12
آگوست
15

کنترل تردد

پیاده سازی سیستم کنترل تردد پرسنل و خودرو در هر مجموعه ای باعث ایجاد فرهنگ متفاوتی میگردد تا با احترام کامل به افراد، وضعیت تردد آنها کاملا مشخص و برنامه ریزی شده باشد و از تمامی ترددهای غیرضروری و غیرمجاز بدون درگیری نیروی انسانی، جلوگیری شده و افراد بتوانند طبق زمان و مکان تعریف شده به آسودگی تردد نمایند و مدیران مجموعه نیز با وجود چنین سیستمی آسوده خاطر باشند. با کمک سیسمهای کنترل تردد، به راحتی میتوان از ورود و تردد افراد غیرمجاز به مکانهای مختلف جبوگیری نمود که این عمل خود موجب مدیریت انرژی در مجموعه گشته و علاوه بر آن، میتوان اطلاعات کامل زمانی و مکانی افراد را جهت آنالیز در اختیار مدیران قرار داد.