۲۹
دی
۹۵

دیجیفورت اسپانسر نقره ای اینترسک ۲۰۱۷

شرکت دیجیفورت در نمایشگاه اینترسک ۲۰۱۷ حضور داشت. این شرکت به عنوان اسپانسر نقره ای در این نمایشگاه شرکت نمود.

در این نمایشگاه علاوه بر استمرار حضور، از برخی قابلیتها و پیشرفتهای نرم افزاری رونمایی گردید:
۱- اعلام رسمی نسخه ۷٫۲ دیجیفورت
۲- اعلام رسمی ماژول شناسایی چهره دیجیفورت
۳- اعلام رسمی ماژول  Video Synopsis دیجیفورت
۴- اعلام قابیلتهای اضافه شده در ماژولهای قبلی نرم افزار

این نمایشگاه با حضور مدیرعامل شرکت دیجیفورت استرالیا همراه بود.