۱۳
تیر
۹۷

دیجیفورت در نمایشگاه IFSEC 2018 لندن

دیجیفورت در نمایشگاه IFSEC 2018 لندن مانند سالهای پیشین حضور یافت.

علاوه بر ماژولها و قابلیتهای قبلی این نرم افزار، برخی موراد و قابلیتهای جدید دیجیفورت به عرضه نمایش گذاشته شد:

  • قابلیتهای نسخه ۷.۳ که به زودی به صورت رسمی ارايه خواهد شد.
  • قابلیت Cloud Archiving
  • قابلیت POS Integration
  • قابلیتهای جدید سیستم شناسایی چهره
  • قابلیتهای جدید سیستم پلاک خوان

در ذیل برخی از عکسهای نمایشگاه جضورتان ارايه شده است: